Garáže Ostrava, a.s.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je potřebujeme, a to v rozsahu, který je nezbytný pro námi stanovené účely. Zároveň dbáme na to, aby údaje, které máme k dispozici, byly přesné, byly vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Zpracování provádíme pouze po potřebnou dobu. Tento dokument slouží zejména k tomu, abychom Vás informovali o detailech námi prováděného zpracování a o Vašich právech.

1.      Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:

Garáže Ostrava, a.s.,

IČO 253 60 817, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava

(dále také jen „společnost“, „my“, „nám“, „naše“ nebo „nás“)

e-mail: jarmila.telnarova@garaze-ostrava.cz

2.      Základní pojmy

Subjekt údajů = Vy:

Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Správce = my:

Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.

 

Zpracovatel:

Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce na základě pokynů správce.

 

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

 

Uchazeč o zaměstnání

Uchazečem o zaměstnání je člověk, který má zájem o práci u správce, a který se účastní výběrového řízení. Výběrové řízení může být ukončeno buď výběrem vhodného uchazeče, zrušením nebo jinak.

 

Zákazníci

Zákazníky se pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů rozumí osoby využívající služeb všech provozoven.

 

Smluvní partneři

Smluvními partnery jsou osoby podnikající i nepodnikající, se kterými máme uzavřenou jakoukoliv smlouvu vyjma osob, které spadají do kategorie zákazníků. Může se jednat zejména o vztahy nájemní nebo dodavatelské.

 

3.      Kategorie subjektů údajů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

 

Kategorie subjektů údajů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Uchazeči o zaměstnání

Výběr vhodného uchazeče o zaměstnání

·  Právním základem je jednání o uzavření pracovní smlouvy, případně souhlas uchazeče v případě pozdějšího opětovného oslovení s nabídkou práce.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a motivačním dopisu a výpis z rejstříku trestů, je-li to nezbytné nebo účelné.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až 6 měsíců po skončení výběrového řízení (za účelem opětovnému oslovení při zrušení pracovního poměru s vybraným uchazečem ve zkušební době) nebo po dobu trvání souhlasu, resp. do jeho odvolání.

Prokázání zákonnosti postupu při výběru uchazeče o zaměstnání

·  Právním základem je oprávněný zájem společnosti na prokázání nediskriminačního zacházení.

·  Za tímto účelem můžeme zpracovávat zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a motivačním dopisu.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let (pro případné prokázání nediskriminace).

Zákazníci

Plnění a realizace smluv při poskytování služeb společnosti a provozoven společnosti

·  Právním základem je plnění smlouvy mezi zákazníkem a společností.

·  Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje (zejména jméno, příjmení), kontaktní údaje (zejména doručovací adresu nebo adresu bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (zejména číslo bankovního účtu), údaje o objednávkách, reklamacích atd.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání závazků ze smlouvy.

Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy

·  Právním základem je oprávněný zájem společnosti.

·  Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, historii objednávek a reklamací, historii komunikace. Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi společností a zákazníky. V rámci této dokumentace mohou být uchovány i identifikační a kontaktní údaje fyzických osob zastupujících právnické osoby.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení.

Plnění povinností společnosti v oblasti vedení účetnictví, v oblasti daní a dle jiných právních předpisů

·  Právním základem je plnění právních povinností, které společnosti ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty a jiné daňové zákony apod.

·  Zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, historii objednávek a reklamací, historii komunikace. Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování případných reklamací, vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi společností a zákazníky.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

Smluvní partneři

Plnění a realizace smluv

·  Právním základem je plnění smlouvy mezi daným subjektem a společností.

·  Za tímto účelem zpracováváme údaje fyzických osob, s nimiž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, a smluvních stran, a to identifikační údaje (zejména jméno, příjmení), kontaktní údaje (zejména doručovací adresu nebo adresu bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (zejména číslo bankovního účtu), údaje o platbách atd.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání závazků ze smlouvy.

Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy

·  Právním základem je oprávněný zájem společnosti.

·  Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, historii komunikace. Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi společností a danými subjekty. V rámci této dokumentace mohou být uchovány i identifikační a kontaktní údaje fyzických osob zastupujících právnické osoby.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení.

Plnění povinností společnosti v oblasti vedení účetnictví, v oblasti daní a dle jiných právních předpisů

·  Právním základem je plnění právních povinností, které společnosti ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty a jiné daňové zákony, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.

·  Zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, historii komunikace. Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování případných reklamací, vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

Všechny subjekty údajů

Bezpečnost osob a majetku společnosti

·  Právním základem je oprávněný zájem společnosti a jiných osob vstupujících do prostor s kamerovým záznamem na bezpečnosti těchto osob a majetku.

·  Za tímto účelem jsou zpracovávány kamerové záznamy z prostor, kde společnost poskytuje parkovací a garážové služby.

Za tímto účelem mohou být kamerové záznamy zpracovávány po dobu 7 dnů.

 

 

 

 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování – viz tabulka výše. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

4.      Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

 

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

·         zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů, a vztahy s nimi jsou ošetřeny prostřednictvím zpracovatelských smluv (zejména poskytovatelé programů a software, IT správci)

·         orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (zejména finanční správa, Policie ČR a další orgány činné v trestním řízení aj.),

·         jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

 

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tedy mimo prostor působnosti GDPR.

5.      Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

 

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

 

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

 

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

 

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR. Při zpracování osobních údajů u nás nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování, tedy bez lidského zásahu.

 

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

 

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

telefon: 234 665 111

E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n

www.uoou.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018